2013 Below the Sky Where the Water’s a Shinin’
Photo by Steve Wagner

2013 Below the Sky Where the Water’s a Shinin’